Algemene voorwaarden

 

VAN:

Uit Eigen Fabriek V.O.F.

hierna te noemen: Uit Eigen Fabriek

 

Uit Eigen Fabriek is ingeschreven bij Kamer van Koophandel ’s-Gravenhage.

Het Kamer van Koophandel registratienummer: 65832310

AANMELDEN:

Inschrijven is mogelijk via het aanmeldingsformulier op de website van Uit Eigen Fabriek: www.uiteigenfabriek.nl

Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst van aanmelding. Aanmelding is vrijwillig en op eigen risico.

Na aanmelding ontvang je een bevestiging van de inschrijving per e-mail.

De aanmelding is definitief wanneer je een aanmeldingsbevestiging van Uit Eigen Fabriek hebt ontvangen.

Wie (namens een rechtspersoon en/of opdrachtgever(s)) een overeenkomst met Uit Eigen Fabriek aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

 

BETALING:

Betaling van de workshop(s) dient contant en bij voorkeur gepast voldaan te worden na afloop van de workshop. Eventueel extra afgenomen materialen kunnen gelijktijdig met het afrekenen van de workshop eveneens contant voldaan worden.

De bedragen van de workshop(s) zijn terug te vinden in de bevestigingsmail/website.

Bedragen van eventueel extra af te nemen materialen kunnen tijdens de workshop(s) worden opgevraagd.

 

ANNULERING:

Uit Eigen Fabriek is gerechtigd de workshop(s) te verschuiven naar een latere datum bij bijvoorbeeld onvoldoende deelname, beschikbaarheid van de docent(en) en workshopruimte. Hiervan wordt men voor aanvang van de workshop(s) op de hoogte gesteld. Mocht dit zich voordoen dan heeft men het recht om zonder kosten, mits binnen 48 uur na in kennis te zijn gesteld, te annuleren. Het annuleren dient schriftelijk te geschieden.

Uit Eigen Fabriek behoudt zich het recht voor om in het workshopprogramma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

 

Indien een aanmelding geen doorgang kan vinden geldt de volgende regeling:

  • Bij een annulering tot 14 dagen voor aanvang van de workshop vervalt het volledige reeds afgesproken bedrag;
  • Bij een annulering tot 7 dagen voor aanvang van de workshop wordt 50% van het afgesproken bedrag in rekening gebracht;
  • Bij een annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de workshop wordt het volledige afgesproken bedrag in rekening gebracht.
  • Een plaatsvervanger mag te allen tijde gestuurd worden, mits voor aanvang van de workshop gemeld;
  • Deelname aan de workshop op een latere datum is mogelijk, mits dit minimaal 14 dagen voor aanvang van de workshop is doorgegeven;
  • Indien men na aanvang van een workshop de deelname geheel of ten dele stopt, dient men het gehele workshopbedrag te voldoen;
  • Annulering dient altijd schriftelijk per e-mail te geschieden. Uitgegaan wordt van de e-maildatum.

 

KLACHTEN:

In geval van onverhoopte klachten kan je contact met ons opnemen per e-mail of middels het contactformulier op de website van Uit Eigen Fabriek. Er wordt gestreefd naar een correcte afhandeling binnen veertien dagen.

 

AANSPRAKELIJKHEID:

Uit Eigen Fabriek is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of bezittingen noch vermissingen van bezittingen, ontstaan tijdens workshops, op de locatie en elders die het gevolg zijn van: omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer(s), zoals gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, het onjuist handelen of niet handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies en aanwijzingen. Schade veroorzaakt door derden.

 

GARANTIE:

Er wordt door Uit Eigen Fabriek geen garantie verstrekt op de tijdens de workshop gemaakte materialen.